Simon Smith

Simon_SmithSimon Smith is a front-end developer focused on mobile-first responsive design, JavaScript, HTML and CSS.

Follow Simon on Twitter

Visit Simon’s site